Spesialundervisning i liten gruppe, organiseringsform Arbeidstrening

Spesialundervisning i liten gruppe, organiseringsform Arbeidstrening er beregnet på elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering, og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. Elevene har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og behov for opplæring i grupper med redusert elevtall.

BVG_arbeidstrening_ikon_RGB_sort_1000px

Opplæringen er rettet mot trening på daglige gjøremål og arbeidstrening som forbereder til framtidig varig tilrettelagt arbeid eller deler av et arbeid i ordinær bedrift. 

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir i dag ikke grunnlag for vurdering med karakter. Sluttkompetanse er grunnkompetanse med kompetansebevis som dokumenterer opplæringen eleven har fått i videregående skole. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) for den enkelte elev. 

MÅLSETTING:

Målsettingen med denne opplæringen er å bidra til at den enkelte elev får et verdifullt liv i sammen med andre mennesker, samt gi mulighet til å bygge relasjoner og nettverk. 

Elevene skal etter endt skolegang kunne gå over i varig tilrettelagt arbeid med bistand. Noen av elevene vil også kunne ha forutsetninger for å gå over i deler av et ordinært arbeid. 

ORGANISERING: 

Inneværende skoleår er to elevgrupper tilknyttet kantinedrift gjennom programfaget restaurant- og matfag. En gruppe er tilknyttet programfaget service- og samferdsel. Den siste elevgruppa er tilknyttet programfaget design- og håndverk. I tillegg er et varierende antall elever til enhver tid utplassert i arbeidslivet (praktisk yrkeserfaring). Gruppene består av 4 – 8 elever fra alle årskull. Antall avhenger av det enkelte fag. 

Gruppene disponerer to klasserom, grupperom, verksted, fellesrom, eget treningskjøkken og skolekantinas storhusholdningskjøkken 

Et av arbeidsområdene for RM-gruppene er å bidra til produksjon av mat for skolens kantine. Arbeidsoppgavene i kantinen kan være å bake kaker, delta i produksjon av varmretter og påsmurt mat, samt å kutte opp råvarer til salatdisken. Et annet arbeidsområde for elevene i RM- gruppene er å bidra med ulike matprodukter for salg i «SNOPEBUÅ», som er en liten butikk drevet av personale og elever som tilhører Arbeidstrening. 

Elevene som tilhører service- og samferdsel produserer og pakker varer for salg til «SNOPEBUÅ» drevet av personale og elever som tilhører Arbeidstrening. Elevene drifter denne butikken og skolens meieriautomater. Vi driver også et lite vaskeri, der elevene på SS har en viktig rolle. 

Elevene som tilhører design og håndverk får muligheten til å utfolde seg med mange ulike håndverksteknikker og materialer i et velutstyrt verksted. De har tett samarbeid med service- og samferdsel, og produktene de lager kan selges i butikken « SNOPEBUÅ». 

Elevene som tilhører helse- og oppvekst har nær kontakt med nærliggende sykehjem og barnehager. På skolen vil vi øve på ulike sider av omsorg for barn og eldre. Elevene skal lære å se muligheter, prøve ut nye aktiviteter og se at det nytter å gjøre små endringer i arbeidet for barn og eldre. 

Alle elevene på Arbeidstrening har fellesfag hver uke. Fellesfag har egne timer, men vi prøver også å koble disse faga tett opp til det ulike programfaget eleven har valgt. Fellesfag: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. 

Alle elevene har også to uketimer med kroppsøving. 

Hver uke har også alle elevene 4 timer med det vi kaller TEMA. Det er ulike praktiske aktiviteter ut fra Arbeidstrening sine programfag. For tiden har vi delt året i 3 moduler der elevgruppene får 12 uker med: Modul 1: mat& helse/ ADL, Modul 2:kunst& håndverk Modul 3:friluftsliv. I løpet av skoleåret er alle elevene innom alle tre modulene. I disse timene blir elevene delt inn i grupper på tvers av programfaga. 

Innen alle fag/ områder legger vi stor vekt på å utvikle sosial kompetanse hos elevene. 

Praktisk yrkeserfaring/ opplæring i bedrift er en viktig del av skolens utdanningstilbud. Det blir alt 1.året startet en motivasjons og kartleggingsrunde for å finne egnet arbeid. 2. året starter vi med utprøving av praksis i bedrift for så å utvide praksisdelen 3. og eventuelt 4.året. Det er tett kontakt mellom skole og bedrift. Opplæringsavtaler blir utarbeidet og målet er en opplæringskontrakt om det er relevant og mulig. 

I de fire gruppene arbeider det for tiden syv pedagoger og seks-syv miljøpersonell. 

Elevane er tatt inn til anten eit yrkesfagleg eller studiespesialiserende utdanningsprogram. Omfanget er anten 981 eller 842 årstimar.  Veketimetalet til eleven vil stå på eleven sin timeplan.

Har du spørsmål om alternativ opplæring - arbeidstrening, kan du kontakte avdelingsleder Jan Njærheim

Arbeidstrening_20151217_068 bla?ètt
Del denne artikkelen på:
Arbeidstrening sin solidaritetsaksjon.

Onsdag 2. november skal Arbeidstrening ha sin solidaritetsaksjon. Inntektene går til IDAS Hjelpefond.

Kontaktperson