Om fravær og fraværsføring

Dokumentert og udokumentert fravær

Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

 

Hva kan være dokumentert fravær?

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen. Eksempel på fravær som kan telle som dokumentert fravær:

 

  • Sykdom: Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.
  •  Velferdsgrunner som begravelser: Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner. Vi innvilger kun 1 dag i forbindelse med begravelse tellende som dokumentert fravær. Det teller ikke på fagfravær, men viser på vitnemålet.
  • Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå: Verv som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær. Dette fraværet skal søkes om og innvilges på forhånd. Dette fraværet er unntatt 10 % -regelen. I tillegg kan det søkes om å få strøket inntil 10 dager hvert år for denne type fravær. Her presiserer vi at retten gjelder landslagssamlinger, ikke kretssamlinger eller andre regionale samlinger. Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.
  • Vitne i en rettsak: Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen.
  • Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke (inntil 2 dager per år). Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.
  •  Rådgiving, PP-tjenesten, helsesøster: Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten skal ikke anses som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven. På Bryne vgs. legger vi også til helsesøsterbesøk her, i og med at mange av våre elever søker råd også her. Eleven må levere bekreftelse på at avtalen er gjennomført. Eleven leverer bekreftelse til faglærer, som da skal unnlate å føre fraværet.
  • Organisert studiearbeid: Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av avdelingsleder før avreise. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær. Dette punktet benyttes for elever som har idrettsopphold i utlandet, men elevstatus på skolen.
  • Kjøreopplæring: Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

 

Hva er udokumentert fravær?

Andre typer fravær enn de i listen over er alltid udokumentert fravær.

  • Kjøreopplæring: Deler av kjøreopplæring som ikke er nevnt over, regnes som fravær. Dette gjelder blant annet førerprøven. 
  • Bortvisning fra undervisning: Bortvisning fra undervisningen er også fravær.

 

 

I tillegg er alt fravær som eleven ikke leverer dokumentasjon for, udokumentert.

Alt udokumentert fravær skal føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

 

Fravær på vitnemål og kompetansebevis

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres som dager og enkelttimer, og skal alltid føres inn. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. 

 

Varsling til elever og foreldre

Foreldrene skal ha informasjon om fraværet til eleven, fram til eleven er myndig. Faglærer skal varsle eleven gjennom kontaktlærer. Faglærer skriver varsel og leverer det til kontaktlærer. Slik sikres kontaktlærer oversikt over elevenes fravær.

Hvis det er fare for at eleven går over fraværsgrensen, eller at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal skolen varsle eleven så tidlig som mulig. Hvis eleven er under 18 år, skal foreldrene også varsles. 

 

Skolen må varsle en gang for hvert fag hver termin.  Det betyr at selv om eleven har fått et varsel før jul i forbindelse med halvårsvurderingen i faget, gjelder ikke dette varslet for standpunktkarakteren. Det må sendes nytt varsel i termin 2, dersom grensen for hele året overskrides. Selv om faget har flere karakterer, som norsk, trenger ikke skolen å varsle for hver karakter.

Del denne artikkelen på: