Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

PPT

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er ein hjelpeteneste for elevar, lærlingar og lærekandidatar i vidaregåande opplæring.

Kva kan vi hjelpe med?

Vi kan hjelpe med fagvanskar og emosjonelle vansker som har med opplæringssituasjonen din å gjere.

Dette kan til dømes vere:

  • Mistrivsel
  • Vanskar i skulemiljøet
  • Utfordringar med konsentrasjon
  • Lese-skrivevansker
  • Mobbing
  • Stress
  • Fråver
Korleis gir vi hjelp?

Vanlegvis prøver vi å løyse problema ved at vi snakker saman. Andre gonger kan vi finne løysingar saman med skulen eller med instansar som ligg utføre skulen - td NAV, barnevern, skulehelseteneste, fastlege osb.  Du bestemmer om du ønskjer å involvere fleire menneske i problema dine.

Alle tilsette i PPT har taushetsplikt. Du må gi oss tillating før vi kan gå til andre med dine vanskar.

Korleis få hjelp?

Tilvising til oss vert vanlegvis ordna gjennom rådgjevarane på skulen, og tilvisingsskjema vert fylt ut saman med deg. Du kan også sjølv ta direkte kontakt, ringe eller skrive til oss.

Sentralbord for PPT : 51 92 17 00

Pedagogisk-psykologisk teneste held til i 2. etasje i bygg A.

Spesialpedagogisk rådgjevar Roar Hofstad - direkte kontor telf. : 51 92 17 16

Psykolog Ørjan Røthe – direkte kontor telf.: 51 92 17 12

Informasjonen om PPT er henta frå http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste-PPT/(language)/nor-NO